Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady dostępu i korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego li-ning.pl.

2. Właścicielem Sklepu internetowego mieszczącego się na stronie www.li-ning.pl jest:
12BUY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie, ul. Kineskopowa 1B/31, 05-500 Piaseczno, nr KRS: 0000630603, nr NIP: 5242804986

3. Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
a) Sklep – sklep internetowy lining.pl, będący witryną internetową dostępną pod adresem URL: www.li-ning.pl
b) Usługodawca lub Sprzedawca – operator i właściciel Sklepu, czyli 12BUY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie, ul. Kineskopowa 1B/31, 05-500 Piaseczno
c) Usługobiorca lub Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z treści i usług dostępnych w Sklepie.

4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Sprzedawcę jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem.

 

§ 2. WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach www Sklepu.

2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów używanych, cechujących się stanem krótkotrwałej eksploatacji lub pochodzących z ekspozycji, które będą stosownie oznaczone i opisane w ofercie danego produktu.

3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561– 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

4. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach www Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

5. Wysyłka towarów zakupionych w Sklepie kosztuje od 15 do 17 zł w zależności od formy dostawy.

6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się umową sprzedaży.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych.

8. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

a) przelewem, przed dostawą produktu na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata),
b) za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od przewoźnika,
c) kartą płatniczą lub kredytową przy odbiorze z paczkomatu,
d) poprzez system płatności elektronicznych.

9. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

10. Do każdego zamówionego towaru dołączany jest dowód zakupu. Na prośbę klienta wystawiamy również faktury VAT.

11. Standardowy czas realizacji zamówienia to 2 do 5 dni roboczych. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie czas ten może się wydłużyć. Klient jest informowany o tym fakcie pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

12. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn zrealizowanie zamówienia nie będzie możliwe (np. ostatnie uszkodzone sztuki towaru), Klient zostanie o tym powiadomiony drogą mailową lub telefonicznie. W takim przypadku – za decyzją klienta – ewentualna kwota przedpłaty na rzecz zamówionego towaru zostanie zwrócona lub zaliczona na poczet zakupu innych, wskazanych przez Klienta towarów.

13. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy dane podane przez Klienta są niepełne, błędne lub niezgodne z prawdą.

14. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sklepem w celu wyjaśnienia sprawy.

15. Zdjęcia towaru, w szczególności kolory użytych materiałów mogą w nieznacznym stopniu różnić się od ich faktycznego wyglądu, co wynika z przyczyn technicznych (indywidualne ustawienia monitora).

 

§ 3. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

1. Wszystkie produkty w Sklepie objęte są rękojmią na warunkach wynikających z Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych ustaw.

2. Zakupiony towar może zostać zwrócony bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki pod warunkiem, że nie był on używany ani w żaden sposób nie został uszkodzony i posiada oryginalne opakowanie oraz Klient poinformował o tym fakcie Usługodawcę.

3. Zwrot zakupionego towaru odbywa się na koszt Klienta. Towar można odesłać dowolną formą na adres: 12BUY, ul.Kineskopowa 1B/31, 05-500 Piaseczno

4. Towar powinien zostać odesłany przez Klienta w takim stanie, w jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT) oraz powinien posiadać komplet metek, a także nie może nosić śladów użytkowania.

5. Równowartość zwróconego towaru zostanie przesłana w terminie do 14 dni od daty otrzymania przesyłki internetowymi systemami płatności lub przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.

 

§ 4. INFORMACJE OGÓLNE

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację

 

§ 5. ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

1. Aby założyć konto w Sklepie, należy wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie www.li-ning.pl/_login.
2. Założenie konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 3.

 

§ 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) reguluje Polityka Prywatności znajdująca się pod adresem: www.li-ning.pl/polityka-prywatnosci.

 

§ 7. REKLAMACJE

1. Reklamacja towaru może nastąpić ze względu na niezgodność towaru z umową. W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji prosimy o kontakt mailowy office@li-ning.pl.

2. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli nie jest to możliwe - na przykład w wypadku wyczerpania się zapasów - Usługodawca zaproponuje Klientowi wymianę towaru na inny o równoważnej wartości lub zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zwraca Klientowi koszty związane z odesłaniem wadliwego towaru.

3. W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia reklamacji bądź uszkodzenia towaru koszty przesyłki pokrywa Klient.

4. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu towaru (paragon, dowód zakupu lub faktura VAT).

5. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

 

§ 8. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6 i pokrewne
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,,
d. zainstalowany program FlashPlayer.

2. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania do blokowania treści na stronach internetowych (np. AdBlock, Ghostery) i pokrewnego może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Portalu, w tym także całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.


§ 9. ZMIANY REGULAMINU

1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2019 r.
2. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, co zostanie ogłoszone na stronie internetowej Sklepu.
3. Użytkownicy mają możliwość odmowy wyrażenia zgody na udział w Sklepie na zasadach określonych nowym brzmieniem regulaminu w terminie 14 dni od jego ogłoszenia.

 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Zapisz się do newslettera

×

Drogi Użytkowniku!

Aby dalej móc udostępniać Ci coraz lepsze usługi, potrzebujemy zgody na dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania. Prosimy zatem abyś wyraził zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Twoja prywatność i bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsza. Zgodę możesz wycofać w każdej chwili na podstronie Polityka Prywatności.

Akceptuje
Copyright © 2021 LI NING. ALL RIGHTS RESERVED